Kệ góc Inox dạng bảng Higold – 101106

Kệ góc Inox dạng song 1/2 Higold – 101021

Kệ góc Inox dạng chiếc lá hai tầng Higold – 101114

Kệ góc Inox dạng chiếc lá ba tầng Higold – 101103

Kệ góc Inox xoay 270 Higold – 102021

Kệ góc Inox xoay 3/4 Higold – 101112

Kệ góc Inox dạng song 360 Higold – 103001

Kệ góc Inox dạng song 270 Higold – 102001

Kệ góc Inox xoay 4/4 Higold – 103072

Kệ góc Inox 4 rổ Higold – 101006

Kệ góc Inox 4 rổ Higold – 101011

Kệ úp chén Inox treo ngoài 1 tầng Higold – 403021

Kệ úp chén Inox treo ngoài 2 tầng Higold – 403001

Kệ úp chén Inox tủ bếp trên Higold – 401011

Kệ úp chén Inox âm tủ bếp trên Higold – 401071

Kệ úp chén Inox âm tủ bếp trên Higold – 401007

Kệ úp chén Inox âm tủ bếp dưới Higold – 303601

Kệ úp chén Inox tủ bếp dưới Higold – 301601

Kệ úp xoong nồi Inox tủ bếp dưới Higold – 301001

Kệ úp xoong nồi Inox tủ bếp dưới Higold – 303001

Kệ úp nồi Inox tủ bếp dưới Higold – 301701

Kệ xà phòng âm tủ Higold – 307020

Khay chia tủ bếp Inox Higold – 301145

Kệ gia vị Inox dạng song ba tầng Higold – 306051

Kệ gia vị Inox dạng song Higold – 306041

Kệ gia vị Inox 304 hai tầng Higold – 306021

Kệ gia vị Inox hai tầng Higold – 304121

Kệ gia vị Inox 304 hai tầng Higold – 306031

Kệ gia vị Inox hai tầng Higold – 305002

Kệ gia vị Inox hai tầng loại nhỏ Higold – 304099

Kệ gia vị Inox ba tầng Higold – 305021

Tủ đồ khô Inox 6 rổ loại xoay Higold – 201301

Tủ đồ khô Inox 12 rổ Higold – 202003

Tủ đồ khô Inox 6 rổ Higold – 201101

Tủ đồ khô Inox 24 rổ Higold – 202003